- Merenje telesne težine

- Merenje telesnog sastava - procenat masti, procenat vode, procenat suve supstance tela

- Segmentno merenje telesnog sastava (ekstremiteti i trup)

- Procenat stanja uhranjenosti - BMI (izračunavanje indeksa telesne mase)

- Tretman i prevencija poremećaja ishrane dece i odraslih

- Tretman i prevencija poremećaja stanja uhranjenosti dece i odraslih

- Dijetoterapija gojaznosti

- Dijetoterapija pothranjenosti

- Ishrana bolesnih ljudi



Do podataka se dolazi merenjem na specijalnoj TANITA VAGI, japanskog proizvođača vodećeg u svetu u izradi vaga. Rad vage se zasniva na metodu bioelektrične impedance, na bazi otpora, koji pri prolasku struje stvaraju različita tkiva. Na osnovu pola, uzrasta i visine, vaga softverski izračunava telesni sastav koji je bazični pokazatelj stanja uhranjenosti.